Leisi Vald
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi
 Otsing
 Uudised
 Olulised teated
 Tere tulemast Leisi
 Üldandmed
 Sündmused
 Galerii
 Videod
 Ettevõtlus
 Ühistransport
 Triigi ilmajaam
 Ajaleht "KODUVALD"
 DOKUMENDIREGISTER
 Hajaasustuse programm 2017
 Privaatsuspoliitika
 Metsa info
 SAAREMAA VALD
tyhi
tyhi
tyhi
tyhi
Uudised Kodulehte EI UUENDATA. Andmed seisuga 31.12.2017
Arhiiv: | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |

* * *

16. Detsember 2015
Ootame kandidaate aunimetusele Leisi valla aasta tegu
Leisi vallavalitsus ja -volikogu kutsuvad üles esitama aunimetuse Leisi valla aasta tegu kandidaate. Ettepanekud koos põhjendustega ja esitaja kontaktidega palun esitada kirjalikult valla kantseleisse posti või elektronposti vald@leisivald.ee teel hiljemalt 6. jaanuariks 2016. Tunnustamise eesmärk on väärtustada vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut või toonud tuntust aasta jooksul. Tunnustuspreemia nominendiks sobib inimene, organisatsioon, ettevõte või asutus, kes oma töö või muu tegevusega on oluliselt kaasa aidanud Leisi valla arengule ja silma paistnud mingi konkreetse, Leisi valla jaoks olulise saavutusega 2015 aasta jooksul.

* * *

10. Detsember 2015
Pärsama kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava eelnõu
Pärsama kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava eelnõu aastateks 2016-2026 avalik väljapanek 10.12.2015 – 07.01.2016 Leisi vallamajas, Pärsama raamatukogus ja veebilehel. Kava avalik tutvustus toimub 14.12.2015 kell 19.00 Pärsama kultuurimajas.
Loe edasi »»

* * *

24. November 2015
Jäätmekava aastateks 2016-2020
Laimjala, Leisi, Muhu, Orissaare, Pöide ja Valjala valdade ühise jäätmekava aastateks 2016-2020 eelnõu avalik väljapanek toimub 23.11. - 08.12.2015. Jäätmekava eelnõuga on võimalik tutvuda eelnimetatud omavalitsuste ruumides ning veebilehtedel. Avaliku väljapaneku kestel on kõigil õigus esitada jäätmekava eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Avalik istung jäätmekava eelnõu arutamiseks toimub 09.12.2015 kell 16.00 Orissaare Vallavolikogu saalis. Info tel. 53 480 250.
Loe edasi »»

* * *

10. November 2015
Bussipeatuste kohanimede määramine
Siseministeerium on oma 11.08.2015 kirjaga nr 12-5/12-1 palunud üle vaadata valla haldusterritooriumil olevate ühissõidukipeatuste nimed ja määrata need ühtse nimekirjana. Olemasolevate nimede muutmisel on lähtutud ekspertide soovitustest, samuti on arvestatud Maanteeameti ja maavalitsuse ettepanekuid. Lähtuvalt eeltoodust ning juhindudes kohanimeseaduse § 4 lg 1 p-st 5, § 5 lg 1 p-st 3 ja lg-st 4 ning Leisi vallavolikogu 17. aprilli 2006. a. otsusest nr 12 “Volikogu pädevuses olevate küsimuste lahendamise delegeerimine” annab vallavalitsus k o r r a l d u s e:
Loe edasi »»

* * *

23. September 2015
Erametsaomanike nõustamisest
On tõsiasi, et omandireformi käigus on väga suur hulk inimesi saanud metsaomanikuks. Kahjuks aga pole suuremal osal metsaomanikest metsanduslikku haridust ja vahepealne okupatsiooniaeg lõikas läbi ka põlvest põlve edasikandunud tarkuse metsamajandamise osas. Samuti on tekkinud täiesti uus majandusharu nn tööstusliku metsamajanduse näol, mida enne okupatsiooniaega ei tuntudki. Sellest tulenevalt on erametsaomanikel vägagi vaja vastava hariduse ja kogemusega spetsialisti nõuannet. Sellise nõuande vajalikkust on näinud ka Eesti riik, eraldades selleks otstarbeks riigieelarvest vahendeid. Riik on võtnud ka selge suuna metsaomanike ühistulise tegevuse arendamisele ja soodustamisele. Kahjuks selgub, et väga suur osa metsaomanikke ei tea, et selline nõu saamise võimalus on olemas. See teadmatus viib sageli kas siis valede majandamisvõtete kasutamiseni, millega tehakse kahju nii iseendale kui ka keskkonnale, või siis hoopiski maa müügiotsuseni, kus ostjateks on suures osas paraku välismaalased. Metsaomanikke harides ja nõustades saame neid aidata. Eeltoodust tulenevalt soovime teiega kokku leppida võimaluses avaldada teie ajalehes (igakuiselt) ja võimalusel ka muudes kanalites (pidevalt), mille kaudu oma elanikega suhtlete, alljärgnev teade: Head metsaomanikud! Kas teate, et Eesti riik toetab erametsaomanike nõustamist? Kõigil metsaomanikel on võimalus saada atesteeritud metsakonsulendilt kuni 15 tundi nõustamist aastas riigi kulul. Küsi lisainfot ja nõustamist MTÜ Saaremaa Metsaühingust! Tel. 5045798 või 53059455; 53412480 Lugupidamisega Kaido Humal MTÜ Saaremaa Metsaühing Juhatuse liige 53059455

* * *

18. September 2015
Kogukondliku turvalisuse 2015. aasta väikeprojektide toetusprogramm
Kogukondliku turvalisuse projektide toetusprogrammi eesmärk on edendada kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendada turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd, sh edendada võrgustikupõhist toimimist ning aidata kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele maakondades.
Loe edasi »»

* * *

26. Juuni 2015
Uuest ehitusseadustikust
1.juulist hakkab kehtima uus ehitusseadustik, mis kohustab kõik ehitised kandma ehitisregistrisse. Ajakirjandus on kahjuks ajanud inimesed ärevaks, levitades infot nagu nüüd tuleb kõigi hoonete eest mida ei ole ehitisregistris, maksta trahvi 500 eurot. See ei ole päris nii. Ka seni oli kohustus oma ehitustegevus vallas registreerida, taotleda ehitusload ja nii on see olnud aastast 1995 . Nüüd riik uue seadusega karmistab nõudeid, aga seda eelkõige ebaseaduslike ehk õigusliku aluseta püstitatud ehitiste osas. Kõik ehitised, mis on ehitatud enne 01.01.2003 aastat, saab kanda registrisse tasuta teatud jooniste ja kirjelduste alusel ja aega on selleks aastani 2020. Seega elanikud, nautige suve, puhake ja hakake rahulikult sügisel selgitama, millised hooned teil seni registrisse kantud ei ole ja millised oleks vaja sinna kanda. Vald täpsustab seniks detailid, millega peab arvestama väikeehitiste (kuurid, keldrid, saunad jne) registrisse kandmisel. Elukondlike hoonete puhul (elamud, suvilad), kehtestab vallavalitsus korra, mille alusel saab need ilma riigilõivuta registrisse kantud. Küll tuleb aga ebaseaduslikult püstitatud ehitiste omanikel, kui on püstitatud pärast 2003 aasta 1.jaanuari, ehitisi seadustama hakata uutel alustel. Osaliselt on selliste omanike mure mõistetav, kuid rõhutan, et kõigi seni kehtinud seadustest tulenevalt oleksid ehitise tellijad pidanud enne ehituse alustamist taotlema vallast ehitusload või väikeehitiste puhul kirjalikud nõusolekud.
Loe edasi »»

* * *

25. Juuni 2015
Leisi I rattasõit
04. juulil 2015 algusega 12.00 Stardipaik Leisi spordiväljakul. Distantsid koolieelikutele 50 m ja 400 m staadionirajal. Vanematele 1 - 4 ringi (2,7 - 10,8 km terviserajal). Täpsem info telefonil 56693901. Ratas peab olema tehniliselt korras ja sõitjal peas kiiver.

* * *

04. Juuni 2015
Pärsama Lasteaed kuulutab välja konkursi logopeedi ametikohale (0.5)
Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 22. juuniks 2015 aadressile Pärsama küla, Leisi vald, Saaremaa, 94201 või lasteaed@leisivald.ee. Info telefonil: 5344 6551

* * *

19. Mai 2015
Leisi vallavalitsus müüb 02. juunil 2015. a. avaliku kirjaliku enampakkumise korras järgmised kinnistud:
1. Nurme külas asuva Kooli kinnistu (katastriüksus 40301:003:0379), sihtotstarve maatulundusmaa, suurus 3857 m²) alghinnaga 1900 eurot. 2. Laugu külas asuva Mõisametsa kinnistu (katastriüksus 40301:003:0197), sihtotstarve maatulundusmaa, suurus 2,83 ha) alghinnaga 1800 eurot. 3. Leisi alevikus asuva Vallametsa kinnistu (katastriüksus 40301:004:0031), sihtotstarve maatulundusmaa, suurus 2,43 ha) alghinnaga 2800 eurot. 4. Linnaka külas asuva Armuadra kinnistu (katastriüksus 40302:002:0365), sihtotstarve maatulundusmaa, suurus 2,91) alghinnaga 5700 eurot. 5. Metsküla külas asuva Vallametsa kinnistu (katastriüksus 40301:002:0561), sihtotstarve maatulundusmaa, suurus 2,29 ha) alghinnaga 6900 eurot. 6.Ratla külas asuva Kuuri kinnistu (katastriüksus 40302:004:0353), sihtotstarve tootmismaa, suurus 3936 m²) alghinnaga 2700 eurot. Info tel. 4573038.
Loe edasi »»

* * *

15. Mai 2015
Karja tahab endale uut volleväljakut
Internetiportaali Delfi lugejad saavad 17. maini hääletada, kuhu võiksid Eesti võrkpalli liit ja Credit 24 rahvaliiga koos kohalike elanikega uued võrkpalliplatsid rajada. Kümne kandidaadi seas on ka Leisi valla Karja küla. “Kuna Karja võrkpalliväljak on praegu väga kehvas seisus, siis viimastel suvedel ei ole väljakut kuigi aktiivselt kasutatud. Mitmed Karja elanikud on otsinud ka muid kohti, kus saaks rannavollet mängida – nt Leisi, Jõiste rand,” rääkis Karja külast pärit noor ja arvestatav võrkpallur, korduvalt Saarte mängudel osalenud ja Karja küla võrguprojekti kirjutanud Kadi Mägi.Ta ise on samuti sõitnud Leisi, et sealsel väljakul trenni teha. “
Loe edasi »»

* * *

14. Mai 2015
Volikogu tahab Leisi noorsootöötajat palgata
Leisi vallavolikogu soovib noortega aktiivsema tegelemise eesmärgil käivitada noortevolikogu ja luua vallavalitsuse koosseisu noosootöötaja ametikoha. Noortevolikogu ideega lagedale tulnud volikogu liikme Anti Leedu sõnul kipuvad Leisis asjad seisma jääma ja ühena uutest volikogu liikmetest üritab ta natukenegi vallas midagi muuta. “Noortele suunatud tähelepanu on Leisis praegu null.
Loe edasi »»

* * *

13. Mai 2015
Leisi kevadlaat
Leisi kevadlaat toimub 17.05 Leisi staadionil. Algus kell 09.00.

* * *

22. Aprill 2015
Elektroonikaromude kogumisringi kogumisauto peatub laupäeval, 9. mail 2015
Leisi aleviku parklas kell 14.20 kuni 14.35 Metsküla teeristis kell 14.50 kuni 15.00 Pärsama kaupluse juures kell 15.25 kuni 15.40 Karja endise katlamaja juures kell 15.50 kuni 16.05 Kogumisautole saab tasuta ära anda kodumajapidamises kasutatavaid elektri- või elektroonikaseadme jäätmeid ehk elektroonikaromusid. Nende alla kuuluvad kõiksugu kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid ja –ahjud, elektrilised kütteseadmed, mikrolaineahjud, tolmuimejad, triikrauad, rösterid, kohvimasinad, kellad jms), samuti vanad arvutid, nende klaviatuurid ja kuvarid, vanad televiisorid, raadiod, telefonid, elektrilised mänguasjad, elektritööriistad jne.

* * *

15. Aprill 2015
Leisi vallavalitsus pani müüki Mustjala mnt 1kinnistu
Leisi vallavalitsus müüb 27. aprillil 2015. a. avaliku kirjaliku enampakkumise korras Leisi alevikus asuva Mustjala mnt 1 kinnistu, reg. osa nr 35350 (katastriüksus 40301:004:0176, sihtotstarve elamumaa, suurus 1367 m²) alghinnaga 28 000 eurot. Kinnistul asub 2-korruseline puithoone (suletud netopind 187 m², ehitusalune pind 110 m², hoone maht 660 m³. Ruumilahendus korterelamu, hoone kasutusotstarbe muutmine võimalik. Kinnistu igakordse omaniku kasuks on seatud juurdepääsuks teeservituut ja vee juurdejuhtimise servituut naaberkinnistul asuvast kaevust. Täiendav info tel. 4573244.
Loe edasi »»

* * *

17. Märts 2015
Vallavara võõrandamine
Leisi Vallavalitsus müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras järgmised varad: 1. Sõiduauto Citroen Berlingo (reg.nr 785MDU), 2003 a, läbisõit 287 000 km, sõidukorras, kehtiv ülevaatus ja liikluskindlustus, alghinnaga 900 eurot; 2. Veoauto GAZ-53 (reg. nr. 154KAD), 1985 a, sõidukorras, ilma kehtiva ülevaatuseta ja liikluskindlustuseta, alghinnaga 800 eurot; 3. Teehöövel DZ-99 (reg. nr. 3799EE),1983 a, mittekomplektne, alghinnaga 600 eurot; 4. Linttraktor DT-75 (reg. nr. 1091ET), 1983 a, remontivajav, alghinnaga 800 eurot. Pakkumised esitada või saata posti teel kirjalikult kinnises ümbrikus Leisi vallamajja 13. aprilliks 2015 a. hiljemalt kell 10.00 aadressil Saare maakond Leisi alevik Kooli tn 12.
Loe edasi »»

* * *

05. Märts 2015
Leisi koolis homme lahtiste uste päev
Leisi keskkool kutsub homme 06 märtsi pärastlõunal külla ja kooliga tutvuma kõigi Saaremaa koolide üheksandikke ja nende vanemaid. N-ö lahtiste uste päeva eesmärk on ärgitada põhikooli lõpetajaid kaaluma Leisi keskkooli kui üht võimalikku kooli, kus omandada gümnaasiumiharidus.
Loe edasi »»

* * *

20. Veebruar 2015
Eesti Vabariigi 97 sünnipäeva üritused Leisi vallas galerii

Loe edasi »»

* * *

12. Veebruar 2015
Karjas alustab limonaaditehas
Kui kõik läheb plaanipäraselt, saab juba sel suvel maitsta Karja külas naturaalsest õunamahlast toodetud limonaadi. Öun Drinks OÜ tootmisjuht Juhan Kanemägi, kes lõpetas eelmisel aastal Tallinna tehnikaülikoolis toidutehnika ja tootearenduse magistrantuuriõpingud, teeb koos kolme partneriga ettevalmistustöid Lao kinnistul asuva hoone rekonstrueerimiseks. “Ise oleme teinud algtöid, aga siia tuleb esiteks ehitada korralik vahelagi ja põrand ning seinad vajavad viimistlust,” ütles ta.Leping ehitajaga on sõlmimisel, kuid mõningaid detaile me veel arutame, selgitas Kanemägi, kelle sõnul võiksid ehitustööd alata lähima kuu jooksul. Limonaaditootmiseks vajalikud seadmed on tellitud ja peaksid üsna pea kohale jõudma.
Loe edasi »»

* * *

02. Veebruar 2015
Mustjala mnt 3 rendikonkurss
Leisi vallavalitsus korraldab läbirääkimistega pakkumise Leisi alevikus Mustjala mnt 3 (katastritunnus 40301:004:0175 endine Melsase kauplus) kinnistu rendile andmiseks. Kinnistul asub 2-korruseline elamis- ja äripinnaga hoone (üldpind 240 m2). Pakkumise alghind 120 €/kuus, rendilepingu kestvus 5 aastat. Osalemise tagatisraha 144 eurot.Pakkumine esitada hiljemalt 18.02.2015 kell 10.00 aadressile vald@leisivald.ee või postiga Kooli 12, Leisi alevik, Saare mk, 94202. Läbirääkimiste tingimustega saab tutvuda Leisi valla kodulehel www.leisivald.ee või küsida e-postil vald@leisivald.ee; info telefonil 457 3244.
Loe edasi »»

* * *

14. Jaanuar 2015
Müüa kinnistu Leisi alevikus
Leisi vallavalitsus müüb 27. jaanuaril 2015. a. avaliku kirjaliku enampakkumise korras Leisi alevikus asuva Mustjala mnt 1 kinnistu, reg. osa nr 35350 (katastriüksus 40301:004:0176, sihtotstarve elamumaa, suurus 1367 m²) alghinnaga 32 000 eurot. Kinnistul asub 2-korruseline puithoone (suletud netopind 187 m², ehitusalune pind 110 m², hoone maht 660 m³. Ruumilahendus korterelamu, hoone kasutusotstarbe muutmine võimalik. Kinnistu igakordse omaniku kasuks on seatud juurdepääsuks teeservituut ja vee juurdejuhtimise servituut naaberkinnistul asuvast kaevust. Täiendavat infot pakkumise kohta on võimalik saada telefonil 4573244.
Loe edasi »»

* * *

12. Jaanuar 2015
Leisi valla Aasta tegu
Kõik heateod väärivad tähelepanu, aga kindlasti on mõni tegu, mis läbi oma olulisuse väärib suuremat tunnustamist. Leisi vallavalitsus ja - volikogu kutsuvad üles esitama stipendiumi Leisi valla Aasta Tegu kandidaate. Stipendiumi kandidaate on võimalik esitada kõigil kodanikel ja organisatsioonidel. Ettepanekud koos põhjenduse ja esitaja kontaktidega esitada valla kantseleisse kirjalikult posti või e-posti (vald@leisivald.ee) teel hiljemalt 31. jaanuariks 2015 a.
Loe edasi »»

* * *

05. Jaanuar 2015
Saarte Koostöökogu kutsub kaasa rääkima uue Leader strateegia 2014-2020 koostamisel
MTÜ Saarte Koostöökogu kutsub kõiki tegusaid ettevõtjaid ja kogukonna liikmeid kaasa mõtlema ja rääkima uuel perioodil rahastatavate tegevuste ja valdkondade osas. Arutelude tulemusel selgub, milliseid tegevusi Saare maakonnas uue perioodi Leader strateegiaga toetatakse, millises ulatuses ja millise toetusprotsendiga. Uus tegevuspiirkonna strateegia valmib 2015. aasta aprill lõpuks ning uue Leader perioodi taotlusvoorud avanevad 2015. aasta lõpus või 2016. aasta alguses. Perioodil 2007 – 2013 toetati Saare maakonnas läbi Leader programmi 291 projekti 4,8 miljoni euroga. Head projektinäited „Uut tuult tiibadesse!“ on e-raamatuna SKK kodulehel: http://skk.ee/fileadmin/media/dokumendid/trukised/LEADER_Saaremaa.pdf
Loe edasi »»

* * *

Klalisteraamat
tyhi
Facebook
tyhi
Fotod
tyhi
Valla kaart
Valla kaart
Kaardilt leiad:
- Majutus
- Vaatamisvrsused
- Jne...

Vaata kaarti
tyhi
Kino
Vaata arhiivi
tyhi
Tule ujuma!
LKK ujula
Vaata lhemalt
tyhi
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi Leisi Vallavalitsus - Kooli tn. 12, Leisi alevik, Saaremaa 94202, e-post: vald [at] leisivald.ee
telefon: (+372) 457 3181, faks: (+372) 457 3181