Leisi Vald
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi
 Üldine
 Üldplaneering
 Detailplaneering
 Keskkonnamõju hindamine
 Hajaasustuse programm 2014
 Teemaplaneering: Puhke- ja virgestusmaad ning haljasalad
 Leisi valla, Laugu küla, Põlluääre kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 Hajaasustuse programm 2015
 Kuidas rajada puurkaevu
tyhi
tyhi
tyhi
tyhi
Puhke- ja virgestusmaade ja haljasalade teemaplaneering

Powered by Zoomify
Suurema kaardi vaatamiseks kliki siia.

1. SISSEJUHATUS

Leisi valla üldplaneering koostati aastatel 1999-2000 ja kehtestati Leisi Vallavolikogu 19.12.2000. a. määrusega nr 25.
Planeerimisseaduse § 8 kohaselt võib kehtiva üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks koostada teemaplaneeringu, milles kajastatakse vahepeal toimunud muutusi ning kirjeldatakse tulevikusuundumusi teatud eesmärkide osas. Samuti võib teemaplaneeringu algatamise põhjuseks olla asjaolu, et kehtivas üldplaneeringus ei ole teatud teemasid piisavalt käsitletud.
Planeerimisseaduse § 8 lg 3 kohaselt on üldplaneeringu üheks eesmärgiks puhke- virgestusalade määramine (p 11), samuti haljasalade määramine (p 6).
Kuna praegu kehtiva Leisi valla üldplaneeringu koostamise ajal puudus seadusandluses puhke-ja virgestusmaa mõiste, käsitleti selliseid puhkeotstarbelisi ja vaba aja veetmiseks sobivaid maid puhke-eeldustega maa ja sotsiaalmaa all. Samas määrati puhke-eeldustega maad ja sotsiaalmaad ainult suuremates valla asumites – Leisi alevikus, Pärsama külas ja Karja külas. Seega ei ole hetkel kehtivas valla üldplaneeringus piisaval määral käsitletud avalikult kasutatavate haljasalade, parkide ja külaplatside teemat mujal valla territooriumil.
Käesoleva teemaplaneeringuga käsitletakse puhke- ja virgestusalade, samuti haljasalade teemat põhiliselt ka väljaspool Leisi alevikku, Pärsama ja Karja küla. Seni kehtiva üldplaneeringu kaardil olevad puhke-eeldustega maad ja sotsiaalmaad, millel on puhke- ja virgestusmaa või haljasalade maaga sarnased maakasutustingimused, muudetakse puhke- ja virgestusmaaks või haljasalade maaks. Muuhulgas vaadatakse üle ka puhke-eeldustega maana ja sotsiaalmaana reserveeritud maade piirid ja tehakse vajalikud korrektuurid.
Käesoleva teemaplaneeringuga käsitlevatest maadest on hetkel kehtiva valla üldplaneeringu kaardil olevad puhke-eeldustega maadena määratud:
• Leisi alevikus: endise veski ümbrus, “Koordiväli”, staadioni tagune mets, järve ümbrus, puhastusseadme ümbrus, “Sepa männik” ja haljasala vallamaja vastas
• Karja külas: mõisahoone ümbrus, endine õunapuuaed, Linnulaulu mü., maa-ala Leisi jõe ääres ning puhastusseadme ja jõe vaheline maa-ala
• Pärsama külas: tiigi ümbrus ja spordiväljak
Sotsiaalmaadena oli määratud staadioni maa Leisi alevikus ja spordiplats Karja külas.

2. PUHKE- JA VIRGESTUSMAA (tähis kaardil PP)

Puhke- ja virgestusmaa all mõeldakse puhkuseks, taastumiseks, liikumisharrastuseks ning muudeks kogunemisteks ette valmistatud looduslikult sobiv maa-ala. Need alad on eelkõige külaplatsid, spordiväljakud, staadionid, mänguväljakud, supluskohad ja matkarajad, samuti turismi- ja väljasõidukohad. Supluskoht käesoleva planeeringu mõistes on tervistavate omadustega ala veekogu ääres, mille põhiülesanne on inimestele puhkuse ja ujumise võimaldamine ja kus ei ole ette nähtud nõuetekohast teenindust.
Puhke- ja virgestusmaale seatakse kasutamistingimused, mis tagavad nende puhkeotstarbelise toimimise ja hea seisundi. Neile võib rajada ainult planeeritava tegevusega seotud ehitisi (puhke-, spordi- ja kogunemisehitisi). Hoonete ja rajatiste pinna suhe maatüki kogupinda on väike, sest põhiliseks kasutuseks on tegevus välisõhus. Vaba aja veetmisega seotud rajatistele peab olema tagatud avalik juurdepääs ja vajadusel korraldatud parkimine, samuti peab olema lahendatud jäätmekäitlus. Puhke- ja virgestusmaa arendamine eramaadel
toimub maaomaniku ja vallavalitsuse vahelisel kokkuleppel. Puhke- ja virgestusmaa katastriüksuse sihtotstarve võib olla ärimaa (tähis Ä), kui maalt taotletakse kasumit. Kui maalt kasumit ei taotleta, võib maa sihtotstarve olla sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa (tähis Üm) (maa on hoonestamata või paiknevad seal ainult abihooned) või sotsiaalmaa alaliik ühiskondlike ehitiste maa (maal asuvad ehitised).
Puhkealade määramisel on aluseks võetud juba traditsiooniliste puhkekohtade paiknemine vallas. Nimetatud funktsiooni kandvate aladena on praegu kasutuses:
• Räägi külaplatsi maa
• Roobaka külaplatsi maa
• Metsküla külaplatsi maa
• Angla tuulikud ja kiigemägi
• Karja küla spordipats
• Karja mõisahoone ümbrus
• Tuhkana supluskoht
• Meiuste supluskoht
• Patiaugu supluskoht
• Jõiste supluskoht
• Pärsama tiigi ümbrus ja spordiväljak
• Leisi staadion ja selle ümbrus
• Matkarada Nihatu külas
• RMK puhkekohad Soela-Meiuste külas
• RMK puhkekoht (metsaonn) Triigi poolsaarel
• Ratla külaplatsi maa

Täiendavate puhke- ja virgestusmaadena reserveeritakse alljärgnevad maa-alad:
• Nihatu külaplatsi maa
• Jõiste külaplatsi maa
• Ratla lipuplatsi maa
• Soela supluskoha maa
• Leisi staadioni tagune mets – perspektiivne terviseraja asukoht
• Leisi endise veski ümbrus ja “Koordiväli”
• Leisi järve ümbrus
• Karja küla endine õunapuuaed
• Karja külas maa-ala Leisi jõe ääres

Eelnimetatud maadest tehakse käesoleva planeeringuga ettepanek taotleda valla munitsipaalomandisse:
• Nihatu külaplatsi maa
• Jõiste külaplatsi maa
• Ratla lipuplatsi maa
• Soela supluskoha maa
• Karja küla endine õunapuuaed
• Karja külas maa-ala Leisi jõe ääres

3. HALJASALA MAA (tähis kaardil HP)

Haljasala maa on eelkõige puhkuseks ja virgestuseks mõeldud looduslikud ja poollooduslikud metsaalad või inimese poolt rajatud haljasrajatiste alad. Haljasala maad on reserveeritud suuremates keskustes: Leisi alevikus, Karja külas ja Pärsama külas. Eesmärk on säilitada keskuste roheline üldilme ja tagada piirkonna funktsioneerimine meeldiva elu- ja puhkepaigana. Haljasala maa katastriüksuse sihtotstarve on sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa (tähis Üm).

Haljasala maana reserveeritakse alljärgnevad maa-alad:
• Karja külas Karja teega piirnev haljasala
• Pärsama külas kortermajade vaheline haljasala
• Leisi alevikus Orissaare mnt ääres olev mets (Pargi mü)
• Haljasala vallamaja vastas (Rautsi mü)
• Maa-alad Leisi alevikus Kooli tn ääres (Leisi Kiriku mü)
• Karja mõisapark
• Karja küla Linnulaulu mü
• Leisi aleviku puhastusseadme ümbrus ja “Sepa männik”
• Karja küla puhastusseadme ja jõe vaheline maa-ala
• Leisi jõe äärne maa-ala Karja külas

Eelnimetatud maadest tehakse käesoleva planeeringuga ettepanek taotleda valla munitsipaalomandisse:
• Karja külas Karja teega piirnev haljasala
• Pärsama külas kortermajade vaheline haljasala
• Karja küla puhastusseadme ja jõe vaheline maa-ala
• Leisi jõe äärne maa-ala Karja külas
Klalisteraamat
tyhi
Facebook
tyhi
Fotod
tyhi
Valla kaart
Valla kaart
Kaardilt leiad:
- Majutus
- Vaatamisvrsused
- Jne...

Vaata kaarti
tyhi
Kino
Vaata arhiivi
tyhi
Tule ujuma!
LKK ujula
Vaata lhemalt
tyhi
InfoVallavalitsusVallavolikoguKüladEhitus ja planeerimineJäätmemajandusSotsiaaltöö ja tervishoid Haridus, kultuur, sportTurismKontakt
tyhi Leisi Vallavalitsus - Kooli tn. 12, Leisi alevik, Saaremaa 94202, e-post: vald [at] leisivald.ee
telefon: (+372) 457 3181, faks: (+372) 457 3181